Dana Hadjiyane, Jessica Bain, & Aleksandra Simeonova, Author at